رییس افتخاری جشنواره

جمشید مشایخی

رییس شورای سیاستگذاری

محمد پرورش

دبیر جشنواره

سید جواد رضویان

 

 

 

قائم مقام دبیر

وحید ضرابی نسب

عضو شورای سیاستگزاری

مجید رجبی معمار

عضو شورای سیاستگزاری

ناصر شفق

 

عضو شورای سیاستگزاری

محمد صادق مرکبی

عضو شورای سیاستگزاری

امیر عبدالحسینی

عضو شورای سیاستگزاری

حامد منصوری

 

 

عضو شورای سیاستگزاری

احسان کاوه

عضو شورای سیاستگزاری

ناصر کریمان

عضو شورای سیاستگزاری

سید مجتبی علوی

 

شورای سیاستگذاری

احمد سلامت

شورای سیاستگذاری

مهدی کریمی

شورای سیاستگذاری

هادی مظفری

 

 

 

مشاور عالی

گوهر خیر اندیش

مشاور عالی

محمد حسین لطیفی

مشاور عالی

ناصر شفق

 

 

 

کمیته اجرایی

علیرضا ابراهیمی

کمیته اجرایی

متین کاکویی

کمیته رسانه

علی زاد مهر

 

کمیته هماهنگی

علی هاتفی

 

کمیته هماهنگی

فریبا انوری